Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SKRÓTY UŻYWANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O. W CZERSKU:
 

OWU – Ogólne Warunki Umowy

SUW – Stacja Uzdatniania Wody

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WZS – Warunki Zamówienia Sektorowego

STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Konserwator sieci wod-kan – Konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej

dot. – dotyczy

zał. – załącznik