Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Polityka prywatności - pdf Szczegóły pliku
  Nazwa: POLITYKA PRYWATNOŚCI[30829].pdf
  Opis: plik pdf do pobrania - polityka prywatności
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-19 07:49:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 • Regulamin poruszania się po obiekcie - skan Szczegóły pliku
  Nazwa: Regulamin poruszania sie po obiekcie - skan.pdf
  Opis: Regulamin poruszania się po obiekcie - skan
  Utworzono: 2022-03-01 08:00:41
  Data dodania: 2022-04-01 08:02:19
  Autor pliku: Paweł Garbacki
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Regulamin poruszania się po obiekcie - pdf Szczegóły pliku
  Nazwa: Regulamin poruszania się po obiekcie - pdf.pdf
  Opis: Regulamin poruszania się po obiekcie - pdf
  Utworzono: 2022-03-01 08:05:22
  Data dodania: 2022-04-01 08:05:45
  Autor pliku: Paweł Garbacki
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 • Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych- pdf Szczegóły pliku
  Nazwa: klauzula informacyjna_09.11.2021.pdf
  Opis: plik pdf do pobrania - Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-11-10 09:55:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej : Rozporządzenie) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych :

I. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159787, NIP 555-18-18-271, REGON 771285592, zwanym dalej „Administratorem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres : ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersku lub email : iod@epomerania.pl

III Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu :

- zawarcia z Panią/Panem umowy i jej wykonania – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z wykonywaniem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie ustalonego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

IV. Informacja o okresach przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora :

- w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania – przez okres obowiązywania umowy, następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa, oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń,

- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych – przez okres w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji, w szczególności przepisy księgowe i prawa podatkowego

- w zakresie dochodzenia roszczeń – do momentu ich przedawnienia

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora, jednakże dane te mogą zostać przekazane następującym odbiorcom :

- podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do :

- żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,

- wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

VIII. Źródło pochodzenia danych

Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą oraz ze źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów : REGON, CEIDG, KRS)

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

X. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora. W związku z powyższym jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych zawarcie oraz wykonanie umowy jest niemożliwe.

XI. Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku zwana dalej firmą zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych we wszystkich krajach, w których działa.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności stosowane przez naszą firmę w serwisach www.

Gromadzenie danych osobowych

Wprowadzenie

Użytkownik może dobrowolnie przekazać firmie dane osobowe w różnych sytuacjach. Na przykład może przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu umożliwienia komunikacji, zamówienia produktu, realizacji zamówienia, zarejestrowania się w usłudze, uzyskania subskrypcji lub usługi,

Jeśli użytkownik poinformuje firmę że nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane do nawiązywania z nim kontaktu w sprawach innych niż obsługa konkretnego żądania, firma uwzględni to życzenie.

Cele wykorzystania danych osobowych

Poniższe akapity opisują bardziej szczegółowo cele, w jakich firma może wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Realizowanie zleceń użytkownika

Jeśli użytkownik zgłosi za pośrednictwem strony www zapotrzebowanie na produkt, usługę lub będzie oczekiwał odpowiedzi na zadane firmie pytanie albo poprosi o oddzwonienie, firma wykorzysta podane przez niego dane osobowe w celu zrealizowania takiego zlecenia

Marketing

Dane osobowe przekazywane firmie przez użytkownika, mogą być wykorzystywane przez firmę w celach marketingowych, tj. do informowania użytkownika o wydarzeniach, produktach, usługach i rozwiązaniach, które firma sprzedaje i które mogą uzupełniać dotychczasową ofertę produktów

Przechowywanie danych

Firma będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich informacje są przetwarzane, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn przechowywania danych osobowych użytkownika (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków, rozstrzygania sporów ).

Informacje o stosowaniu w serwisie www plików typu cookie,

Co to są informacje cookie i dlaczego są używane?

Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego komputerze w postaci znacznika identyfikującego komputer użytkownika. Informacje cookie są często wykorzystywane wyłącznie do pomiaru poziomu wykorzystania serwisu WWW (np. liczby użytkowników odwiedzających serwis i czasów wizyt) oraz jego efektywności (np. tematów, którymi interesuje się największy odsetek użytkowników odwiedzających), a także w celu ułatwienia nawigacji lub użytkowania, a tym samym nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi.

Przysługujące Państwu prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującym prawem.

Na Państwa wniosek, możemy jako administrator zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany Państwa adresu).

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt .

Nasze dane kontaktowe :

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku ul. Kilińskiego 15 89-650 Czersk Tel. 52-398-43-80, 52-398-63-04