Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zuk-czersk.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2010-02-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
2. Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
a) Określenie celu linków
b) Dopracowanie nagłówków, etykiet w serwisie
c) Uzupełnienie opisów dla stron i plików
d) Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna Gdańsk


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Dobek, adres poczty elektronicznej administracja@zuk-czersk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52)-398-43-80, (52)-398-63-04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Otoczenie i dojazd:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. znajduje się przy ulicy Kilińskiego 15 w Czersku. Dojazd do budynku jest możliwy od strony ulicy Kilińskiego. Spółka dysponuje trzema parkingami. Każdy z nich, wyłożony jest z kostki brukowej. Pierwszy, znajduje się przed brama wjazdową. Przy bramie znajduje się domofon. Można z niego korzystać po godzinie 15:00. Przed godziną 15:00 brama wjazdowa jest otwarta. Pozostałe dwa parkingi znajdują się na terenie Zakładu (teren oczyszczalni ścieków).
Do budynku możliwe są cztery wejścia. Dla osób niepełnosprawnych, przygotowane jest wejście trzecie (licząc od strony wjazdu na teren Zakładu, trzecie drzwi wejściowe). Wykonany jest odpowiedni podjazd, umożliwiający wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.


Pierwsze wejście
Znajduje się najbliżej bramy wjazdowej. Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się 8 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Znajdujące się w nim drzwi otwierane są na zewnątrz. Sekretariat znajduje się na wprost.

Drugie wejście
Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się 5 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Drzwi, które znajdują się w przedsionku otwierane są na zewnątrz.Trzecie wejście – dla osób niepełnosprawnych
Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się 5 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Przed drzwiami budynku znajduje się podjazd umożliwiający wjazd wózka, którym porusza się osoba niepełnosprawna. Zapewnia on łatwy oraz bezkolizyjny wjazd wózka do środka budynku. Przy podjeździe znajduje się wygodna poręcz, która umożliwi wejście do budynku osobie niewidomej z laską lub poruszającej się o kulach. Za drzwiami znajduje się hol. Aby dostać się do sekretariatu, osoba niepełnosprawna powinna skręcić w lewą stronę. Widoczna będzie poręcz oraz podjazd dla wózka, po którym może poruszać się osoba niepełnosprawna. Następnie widoczne są kolejne drzwi, które otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami znajduje się szeroki hol. Należy kierować się na wprost. Sekretariat znajduje się na samym końcu, po prawej stronie.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na brak podjazdu, osoba niepełnosprawna nie ma możliwości dostępu na pierwsze piętro.
Dozwolone jest wchodzenie osoby niepełnosprawnej z psem przewodnikiem.


Czwarte wejście
Wejście znajduje się od strony oczyszczalni ścieków. Przeznaczone jest dla pracowników Zakładu. Przed drzwiami zewnętrznymi znajdują się 3 stopnie. Drzwi są otwierane do środka. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Znajdujące się w nim drzwi otwierane są do środka.Dostępność do tłumacza języka migowegoZakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
Osoby planujące wizytę w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o., proszone są o przekazanie tej informacji co najmniej 5 dni przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku, pokój numer 2, poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@zuk-czersk.pl lub dzwoniąc na podane numery telefonów: (52)-398-43-80, (52)-398-63-04.
Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Spółki skontaktuje się z zainteresowaną osobą w sposób określony w zgłoszeniu.