Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.), informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., jest Repozytorium Dokumentów Finansowych na internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego.