Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Deklaracja Dostępności

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.czersk.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
 • Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
  • Określenie celu linków
  • Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)
  • Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
  • Uzupełnienie opisów dla stron i plików
  • Uzupełnienie informacji o dostępie do tłumacza języka migowego
  • Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie
  • Uzupełnienie napisów do materiałów audio i wideo
  • Uzupełnienie opisów do grafik
    

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.06.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Agencję Informatyczną w Gdańsku.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W razie jakichkolwiek pytań oraz pojawiających się problemów związanych z dostępnością strony internetowej, osobą z którą mogą się Państwo skontaktować jest Katarzyna Dobek. Mogą Państwo kontaktować się droga elektroniczną administracja@zuk-czersk.pl, biuro@zuk-czersk.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: (52) 398 43 80 lub (52) 398 63 04.

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i dojazd:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. znajduje się przy ulicy Kilińskiego 15 w Czersku. Dojazd  do budynku jest możliwy od strony ulicy Kilińskiego. Spółka dysponuje trzema parkingami. Każdy z nich, wyłożony jest z kostki brukowej. Pierwszy, znajduje się przed brama wjazdową. Przy bramie znajduje się domofon. Można z niego korzystać po godzinie 15:00. Przed godziną 15:00 brama wjazdowa jest otwarta. Pozostałe dwa parkingi znajdują się na terenie Zakładu (teren oczyszczalni ścieków).

Do budynku możliwe są cztery wejścia. Dla osób niepełnosprawnych, przygotowane jest  wejście trzecie (licząc od strony wjazdu na teren Zakładu, trzecie drzwi wejściowe). Wykonany jest odpowiedni podjazd, umożliwiający wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

 

 

Pierwsze wejście

Znajduje się najbliżej bramy wjazdowej. Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się 8 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Znajdujące się w nim drzwi otwierane są na zewnątrz. Sekretariat znajduje się na wprost.

 

Drugie wejście

Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się 5 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Drzwi, które znajdują się w przedsionku otwierane są na zewnątrz.

 

 

Trzecie wejście – dla osób niepełnosprawnych

Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się 5 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Przed drzwiami budynku znajduje się podjazd umożliwiający wjazd wózka, którym porusza się osoba niepełnosprawna. Zapewnia on łatwy oraz bezkolizyjny wjazd wózka do środka budynku. Przy podjeździe znajduje się wygodna poręcz, która umożliwi wejście do budynku osobie niewidomej z laską lub poruszającej się o kulach. Za drzwiami znajduje się hol. Aby dostać się do sekretariatu, osoba niepełnosprawna powinna skręcić w lewą stronę. Widoczna będzie poręcz oraz podjazd dla wózka, po którym może poruszać się osoba niepełnosprawna. Następnie widoczne są kolejne drzwi, które otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami znajduje się szeroki hol. Należy kierować się na wprost. Sekretariat znajduje się na samym końcu, po prawej stronie.

 

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na brak podjazdu, osoba niepełnosprawna nie ma możliwości dostępu na pierwsze piętro.

Dozwolone jest wchodzenie osoby niepełnosprawnej z psem przewodnikiem.

 

 

Czwarte wejście

Wejście znajduje się od strony oczyszczalni ścieków. Przeznaczone jest dla pracowników Zakładu. Przed drzwiami zewnętrznymi znajdują się 3 stopnie. Drzwi są otwierane do środka. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Znajdujące się w nim drzwi otwierane są do środka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej. zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.